Prawo odstąpienia od umowy

 • Klient, który zawarł umowę sprzedaży ze Sklepem, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 • Termin do odstąpienia od umowy, o której mowa w pkt 1 wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez klienta, weszła w posiadanie rzeczy
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, klient  musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży, w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres Sklepu metalManiak.shop (ul. Obwodowa 26b/40, 84-240 Reda), lub pocztą elektroniczną na info@metalmaniak.shop). 
 •  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sklep zwraca klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 • Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 • Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Klient powinien odesłać lub przekazać zwracaną rzecz na adres metalManiak.shop Maciej Parcelewski, ul. Obwodowa 26/B40, 84-240 Reda, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 • W razie odstąpienia od umowy sprzedaży klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy i odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Reklamacje dotyczące Towarów

 • Sklep Internetowy jest obowiązany do dostarczenia zakupionego towaru bez wad i jest odpowiedzialny względem klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 • Klient może składać reklamacje dot. zakupionych towarów jeżeli mają one wadę fizyczną lub prawną. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sklep Internetowy na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
 • Reklamacja może w szczególności zostać wniesiona pisemnie na adres Sklepu Internetowego tj. metalManiak.shop Magdalena Dydenko, ul. Obwodowa 26b/40, 84-240 Reda lub wysłana w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: info@metalmaniak.shop
 • Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sklepu Internetowego dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie do miejsca, w którym rzecz została wydana klientowi. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez klienta byłoby nadmiernie utrudnione, klient obowiązany jest udostępnić rzecz Sklepowi Internetowemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
 • Sklep internetowy ustosunkuje się do reklamacji klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się sklepu w powyższym terminie oznacza, że Sklep uznał reklamację za zasadną.