Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 • Konsument – zgodnie z art. 22 Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 • Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego metalManiak.shop.;
 • Sklep internetowy (Sklep; metalManiak.shop) – serwis internetowy dostępny pod adresem metalmaniak.shop, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 • Polityka prywatności – dokument zawierający szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych;
 • Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sklepem . a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

Postanowienia ogólne

 • Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego metalManiak.shop.
 • Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Sklep internetowy metalManiak.shop, działa pod adresem metalmaniak.shop,  prowadzony jest przez metalManiak.shop Magdalena Dydenko, ul. Obwodowa 26/B40, 84-240 Reda, NIP 587-153-83-20.
 • Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie, za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu metalmaniak.shop oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 • W celu korzystania ze sklepu metalManiak.shop, klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego.
 • Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep Internetowy są następujące:
  • połączenie z siecią Internet,
  • przeglądarka internetowa z włączoną obsługą języka Javascript, akceptującą pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli
 • Zamówienie w Sklepie może złożyć osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych .
 • W celu złożenia zamówienia, klient powinien:
  • wybrać towar
  • podać swoje dane adresowe 
  • wskazać adres wysyłki
  • wybrać sposób dostawy
  • wybrać metodę płatności
  • zaakceptować regulamin sklepu i potwierdzić zapoznanie się z polityką prywatności
 • Klient może zdecydować się na założenie konta w Sklepie, lecz nie jest to wymagane do złożenia zamówienia (rejestracja w ramach Sklepu jest opcjonalna). 
 • Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu.
 • Warunkiem rejestracji jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, akceptacja treści Regulaminu oraz zapoznanie się z Polityką prywatności.
 • Klient, który dokonał rejestracji w sklepie jest uprawniony do korzystania z ofert promocyjnych sklepu oraz brania udziału w konkursach, jeżeli w tym celu wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną. 
 • Rejestracja w sklepie jest bezpłatna. 
 • metalManiak.shop może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  • podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  • dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
  • dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sklep za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię metalManiak.shop.
 • Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  • korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
  • korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla metalManiak.shop,
  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

Procedura zawarcia Umowy sprzedaży (do wyboru dwie wersje)

 • Umieszczenie na witrynie metalManiak.shop określonego towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla klientów do składania ofert.
 • Zamówienie zostaje złożone przez klienta w formie elektronicznej  lub telefonicznie i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru umieszczonego na witrynie Sklepu za określoną tam cenę. Oferta złożona w postaci elektronicznej lub telefonicznie wiąże klienta, jeżeli Sklep niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.
 • metalManiak.shop potwierdza otrzymanie zamówienia przez automatycznie generowaną wiadomość e-mail, którą wysyła klientowi. Wiadomość zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane stron umowy, główne cechy zamówionego towaru, łączną cenę wraz ze sposobem i terminem jej zapłaty, miejsce, sposób i koszty dostawy. Do wiadomości dołączony jest Regulamin z Załącznikiem.
 • Sklep zapewnia klientowi możliwość skorygowania ewentualnych błędów w składanym zamówieniu, jego zmiany lub anulowania, aż do momentu zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez klienta, klient powinien zawiadomić Sklep o zauważonych rozbieżnościach. Sklep bez zbędnej zwłoki prześle klientowi skorygowaną treść umowy sprzedaży.
 • Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wysyłając klientowi kolejną wiadomość e-mail. Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez klienta następuje zawarcie umowy sprzedaży.
 • Treść umów sprzedaży jest utrwalana, zabezpieczana i przechowywana przez 5 lat w wersji elektronicznej w systemie teleinformatycznym Sklepu. Treść umowy sprzedaży udostępniana jest klientowi w wiadomości e-mail, w której Sklep potwierdza otrzymanie zamówienia oraz w przesyłanej klientowi fakturze VAT.
 • Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim oraz angielskim.

lub:

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową metalmaniak.shop i  dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, dokonanie akceptacji treści Regulaminu, zapoznanie z Polityką prywatności oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
 6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia metalManiak.shop  Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 • Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.
 • Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 • Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim oraz angielskim.

Dostawa

 • Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:
 • Poczty Polskiej
 • Firmy kurierskiej
 • Paczkomatów InPost 
 • Możliwy jest też odbiór osobisty zakupionego towaru w siedzibie firmy, po wcześniejszym uzgodnieniu. 
 • Koszt dostawy towaru w całości pokrywa klient. Szczegółowe koszty i terminy dostawy są uzależnione od wagi i wielkości przesyłki oraz wybranego sposobu dostawy i podane są przy każdym towarze na witrynie Sklepu oraz w zakładce Dostawa i płatność, na stronie internetowej sklepu.
 • Przewoźnik doręcza przesyłki tylko od poniedziałku do piątku - za wyjątkiem przypadających w tym okresie dni ustawowo wolnych od pracy. Dostawa realizowana jest na obszarze Polski oraz za granicą.
 • W razie wykrycia naruszenia przesyłki przed jej wydaniem, Klient powinien postępować zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zażądać od dostawcy sporządzenia protokołu stanu przesyłki  oraz okoliczności powstania szkody. Jeżeli już po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie przesyłki nie dające się zauważyć przy odbiorze, Klient powinien w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki zawiadomić o nich dostawcę.

Ceny i metody płatności

 • Ceny towarów umieszczone na witrynie Sklepu Internetowego są cenami brutto i zawierają cło, podatki – w tym podatek VAT - oraz Koszt Gospodarowania Odpadami (KGO).
 • Sklep internetowy zapewnia klientom następujące sposoby zapłaty:
  • zapłata przelewem tradycyjnym - klient zleca wykonanie przelewu bezpośrednio na numer rachunku bankowego metalManiak.shop, na następujące nr kont:
   PL : 91 1240 5383 1111 0010 8476 3445
   EUR: 17 1240 5383 1978 0010 8480 7660
  • W takim wypadku standardowy termin realizacji zamówienia wydłuża się o 1 dzień w przypadku przelewu na konto PL lub dłuższym na konto EUR a klient obowiązany jest dokonać zapłaty w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
  • zapłata przelewem elektronicznym - forma płatności obsługiwana przez Przelewy24.
  • zapłata kartą płatniczą online - forma płatności obsługiwana przez Przelewy24.
  • zapłata gotówką za pobraniem - dotyczy dostawy realizowanej przez przewoźników. Wybierając tą metodę klient obciążany jest dodatkowo zryczałtowanym kosztem pobrania w wysokości  5zł. Maksymalna kwota pobrania wynosi 5000 zł. brutto a pobranie w kwocie pow. 5000 zł. brutto może zostać zrealizowane jedynie w oddziale tej firmy (przewoźnika).
 • Opłata za zamówienie zostaje pobrana w trakcie składania zamówienia lub (w przypadku wybrania opcji "za pobraniem") w momencie jego dostarczenia.

Ochrona danych osobowych

 • Dla rejestracji i korzystania z Konta, Złożenia Zamówienia i Zawarcia za pośrednictwem Sklepu Umowy Sprzedaży, realizacji Zamówienia, konieczne jest podanie Danych Osobowych
 • Administratorem jest metalManiak.shop Magdalena Dydenko, ul. Obwodowa 26/B40, 84-240 Reda, NIP 587-153-83-20.
 • Dane Osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)i postanowieniami Polityki Prywatności.

Prawo odstąpienia od umowy

 • Klient, który zawarł umowę sprzedaży ze Sklepem, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 • Termin do odstąpienia od umowy, o której mowa w pkt 1 wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez klienta, weszła w posiadanie rzeczy
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, klient  musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży, w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres Sklepu metalManiak.shop (ul. Obwodowa 26b/40, 84-240 Reda), lub pocztą elektroniczną na info@metalmaniak.shop). 
 •  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sklep zwraca klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 • Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 • Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Klient powinien odesłać lub przekazać zwracaną rzecz na adres metalManiak.shop Magdalena Dydenko, ul. Obwodowa 26b/40, 84-240 Reda, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 • W razie odstąpienia od umowy sprzedaży klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy i odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Reklamacje dotyczące Towarów

 • Sklep Internetowy jest obowiązany do dostarczenia zakupionego towaru bez wad i jest odpowiedzialny względem klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 • Klient może składać reklamacje dot. zakupionych towarów jeżeli mają one wadę fizyczną lub prawną. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sklep Internetowy na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
 • Reklamacja może w szczególności zostać wniesiona pisemnie na adres Sklepu Internetowego tj. metalManiak.shop Magdalena Dydenko, ul. Obwodowa 26b/40, 84-240 Reda lub wysłana w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: info@metalmaniak.shop
 • Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sklepu Internetowego dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie do miejsca, w którym rzecz została wydana klientowi. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez klienta byłoby nadmiernie utrudnione, klient obowiązany jest udostępnić rzecz Sklepowi Internetowemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
 • Sklep internetowy ustosunkuje się do reklamacji klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się sklepu w powyższym terminie oznacza, że Sklep uznał reklamację za zasadną.

Reklamacje dotyczące Usług świadczonych drogą elektroniczną

 • metalManiak.shop podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez klienta.
 • Klient ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep.
 • Reklamacja może zostać wysłana pocztą elektroniczną na adres: info@metalmaniak.shop lub wniesiona pisemnie na adres Sklepu Internetowego tj. metalManiak.shop Magdalena Dydenko, ul. Obwodowa 26/B40, 84-240 Reda
 • W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 • Sklep metalManiak.shop zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 • Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 • Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, np.:
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U.2017.1063 t.j. z dnia 2017.05.31 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sklepem.
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U.2017.1063 t.j. z dnia 2017.05.31 z późn. zm), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sklepem.
  • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sklepem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Postanowienia końcowe

 • Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, jak zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sklep poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 • Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 • Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy metalManiak.shop a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę sklepu.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.